מלכודת האמת

אותן שאלות הנצח, אך הפעם:

 • מבט אחר

 • תשובות מפתיעות

 • גישה ייחודית

 • תובנות חדשות

 • הסבר שלם, אחדותי וקונסיסטנטי

חיפוש האמת

לאדם נבון וצמא דעת, העולם נראה כחידה סתומה. מדוע הוא קיים, מה מוצאו? מדוע קיים ה"אני" שלי, מה פשר חיי?

בחיפוש אחרי הסבר והגיון לעולם, בניסיון למצוא בו איזה סדר, האדם מגיע לפילוסופיה, למדע או לדת ואז נפתח לפניו מגוון עצום של תשובות, השערות וגישות.

איזו מהן היא הנכונה, מה היא האמת?

החקירה בסופו של דבר תביא את האדם אל שתי השקפות מנוגדות – התאיזם, הקובע קיומו של הבורא התבוני, למול האתאיזם, ששולל תפיסה זו.

ככל שירבה האדם לחקור, כך יתחדד אצלו ששאלת קיום הבורא היא השאלה העקרונית והבסיסית ביותר, שבהתאם להכרעתה ישתלשלו התשובות והפתרונות לכל המגוון העצום של חילוקי הדעות.

אם כן, בירור אמיתת מציאות הבורא הוא בעצם קובע מה היא האמת, איזה הסבר על העולם הוא נכון.

מסיבות אידיאולוגיות נושא זה הורחק, נדחה, ונמחק כמעט כליל מהשיח הציבורי, וכל מי שמעז לדבר עליו ברצינות שם את עצמו ללעג וקלס.

מתוך כך נולד ספר זה, זאת כמחאה כנגד מצב הקיים, ומתוך מטרה לברר את האמת באופן רציונלי, ולחקור שאלת קיום הבורא מכל צד אפשרי, כדי להכריע בה באופן חד משמעי.

שאלת קיום הבורא, שבעצם קובעת מה היא האמת, לא כל כך מעסיקה את מוחו של אדם בן זמנינו. עם זאת, בין שהוא מודע לכך בין שאינו מודע, זו שאלה גורלית ביותר עבורו.

 • הלא אם נניח שהבורא לא קיים, והאדם מקיים אורח חיים דתי על כל מה שמתלווה לכך, אין דבר אבסורדי ומגוחך מזה! אמנם, במצב כזה, כל אחד רשאי "להשתגע" לפי רצונו, אך עדיין זו התנהגות לא רציונלית, הגורמת להחמיץ חיי הנאות ונוחיות מרביים בלי כל סיבה.
 • אך מאידך, אם הבורא אכן קיים, והאדם אינו נותן דעתו לקיומו, ומנהל אורח חיים חופשי, זו טרגדיה ממש! זו התנהגות אווילית, בלתי רציונלית בעליל. שכן האדם "הנברא" יש לחייו משמעות, יש לו מטרה והוא מתעלם ממנה, ובכך הוא הופך את חייו לחוויה ריקה מכל תוכן אמיתי, עוסק בטפל לגמרי ומזניח את עיקר תמצית חייו!

באותה מידה, שאלת קיום הבורא היא שאלה קריטית לכל אדם שרוצה להבין את העולם לאשורו.

 • הלא אם הבורא לא קיים, כל מה שנאמר כביכול בשם האל הוא פרי דמיונם של בני אדם, אין בכל הספרות הדתית אמת, וכל תפיסת העולם התאולוגית היא הבל הבלים.
 • אך אם הבורא קיים, כל עולם המחשבה האתאיסטי הוא עולם של דמיון וכזב. כל התאוריות המדעיות, שנבנו כדי לשרת ולבסס השקפת עולם אתאיסטית, אין בהן ממש, שהרי הן עוסקות בפתרון בעיות שלא קיימות במציאות.  

נמצא, שאף שבדרך כלל האדם אינו בוחר במודע את אורח חייו, ואינו עוסק בחקר האמת, משמעות כל חייו לטוב ולמוטב תלויה בהכרעה שאלת קיום הבורא. גם מבחינה אינטלקטואלית הכרעה זו קובעת האם האדם מבין את העולם נכון או באופן שגוי.

שאלת קיום הבורא זאת לא עוד שאלה אחת מיני רבות המתלוות לחיים, שאפשר לדון בהן ואפשר להתעלם מהן, אלא שאלה גורלית, שכוללת את כל ההיבטים בחיי האדם ואת הבנת העולם. משום כך חובה גמורה על כל אדם אחראי ובר דעת להעניק לבירור זה עדיפות עליונה, להקדיש לו מזמנו ולהשקיע בכך את מירב מחשבתו.

תקציר

הספר מנתח באופן רציונלי את כלל הטיעונים בעד ונגד קיום הבורא, חוקר בצורה יסודית את מכלול השאלות המשתלשלות ומתלוות לדיון זה מכל הזוויות הנדרשות. בד בבד נעשה סדר באוסף עצום של דעות והשערות הקיימות בנידון מעולם המדע, הפילוסופיה ומחשבת ישראל.

הספר דן בנושא מרכזי אחד: מציאות הבורא, אך לשם כך הוא חוקר מאות תתי-נושאים מהצד התאולוגי, הפילוסופי והמדעי. כדי לבארם באופן ברור ועקבי הספר מחולק לארבע מערכות וארבעה נספחים.

הספר מחולק לארבע מערכות וארבעה נספחים

ארבעת המערכות

מערכה ראשונה

הבורא

תאיזם לעומת אתאיזם

בה מתברר הכרח קיומה של סיבה ראשונית בעלת תבונת-על לקיום העולם, והיא הבורא.

מערכה שנייה

הבריאה

התורה לעומת המדע

בה תתברר הדרך בה העולם נברא, ובהתאם תתיישבנה שלושת נקודות המחלוקת בין התורה למדע.

מערכה שלישית

הרציונל

התכלית לעומת המקרה

בה מוצג "מודל" של בריאה תבונית באופן רציונלי ומפורט, על כל מרכיבי המציאות הבסיסיים, דבר שמאפשר להעמידו במבחן אימות והפרכה.  

מערכה רביעית

הניסיון

המלכודת של אלוקים

בה מתבארת תכלית הבריאה, שבמסגרתה נמצאת תשובה מדוע אנשים משכילים מאמינים בדעות כוזבות, ואיך עולם שלם משתף פעולה עם עמדתם, כדי להכניסם למלכודת הניסיון. 

ארבעת הנספחים

נספח 1

על קיומה של מציאות רוחנית

בו הוכחות חותכות על קיומה של מציאות רוחנית, דבר שיהווה בסיס לדיון רציונלי בנושא הבורא והבריאה.

נספח 2

מבוא להבנת העולם הרוחני

בו מתבאר מה היא רוחניות, מה הם מושגי היסוד של עולם רוחני, ומה הן ההשלכות של התפיסה הרוחנית.

נספח 3

על גבולות הידע המדעי

בו מתברר שהמדע אינו "כול-יודע", אינו "כל-יכול", לא מגלה אמת מוחלטת על המציאות, המתודה המדעית לא ישימה בכל תחום וגם מדען אינו בר סמכא בכל דבר.

נספח 4

אבולוציה - אמת או שקר?

בו מתבאר שהשערת האבולוציה אינה עובדה מדעית.

חדשני

הספר מביא מבט אחר, שמאפשר להבין את המציאות על כל מרכיביה בשלמותה, כאשר כל פרט בה מוצא את מקומו בתפיסה האחדותית, וקיומו מתברר כהכרחי. 

להלן כמה מהנקודות החדשניות שמאפיינות את הספר.

 • הטיעונים להוכחת קיום מציאות הבורא מובאים באופן מורחב, בשילוב ראיות חדשות.
 • כישלונה של התפיסה המטריאליסטית בהסבר קיום העולם והחוויה האנושית, נחשף באופן חד משמעי.
 • נקבע קיום וודאי של עולם רוחני, מוסברת מהותו, הוגדרו מושגי יסוד רוחניים.
 • מבואר מה היא מתודה רוחנית, שבאמצעותה ניתן לספק הסבר רציונאלי לעולם.
 • מוצג "מודל" בריאה תבוני המסביר את העולם בצורה אחדותית, שלמה ועקבית.
 • תפיסת העולם כבריאה תבונית מוצגת באופן מפורט, המאפשר להעמידה במבחן אימות והפרכה.
 • מתגלה כי פרשת בראשית מתארת את בריאת יסודותיו הרוחניים של העולם, ולא את אלו הגשמיים.
 • מתיישבות הסתירות כביכול בין התורה למדע, על ידי בירור שלבי בריאת העולם הגשמי והשתלשלותו מן העולם הרוחני.
 • נקבע שניתן להבין את המציאות רק בצורה אינטגרלית, תוך שילוב הטבע הנחקר עם השכל החוקר.
 • נעשה ניתוח כל מרכיבי המציאות היסודיים, הן מהתחום הפיזיקלי הן מהתחום הפסיכולוגי, כדי להראות שלכולם סיבה אחת. כך יתברר שהפסיכיקה והפיזיקה שורשן אחד.
 • תחשף הסיבה המאפשרת לטעות בהבנת מוצא המינים ולייחסם לאבולוציה.
 • יוסברו כוחות הנפש המוכרים לנו, ומדוע דוקא אלו ולא אחרים.
 • תתגלה חוקיות הציר המרכזי להבנת ההיסטוריה האנושית ותולדות התפתחותה הרוחנית, התרבותית, הדתית.
 • יבואר מדוע הבורא טומן "מלכודות" לכל אדם שרוצה לחקור את העולם.
 • ועוד חידושים רבים…

חושף ומפריך

אחר שתוכרע באופן חד משמעי אמיתת קיומו של הבורא, יתאפשר לדחות את עולם הספקות של בני אנוש, ולבסס את הבנת המציאות על המוחלט האלוקי, ובהתאם, לחשוף את האמת ולהפריך את השקר.

להלן נציג כמה דוגמאות לקלישאות מוכרות שמתבררות בספר כשקר גמור.

– מקובל לחשוב שלא ניתן להוכיח אמיתת קיומו של הבורא.

אך האמת היא קביעה זו שרירותית, אידיאולוגית! ניתן בהחלט להוכיח את אמיתת מציאות הבורא. (ראה מערכה 1).

– מקובל לחשוב שהמדע מוכיח שהבורא לא קיים.

אך האמת היא שלכל הישגי המדע אין שום קשר לבירור האמת על מציאות הבורא. המדע אינו אתאיסטי, כמו שהוא לא תאיסטי, אין לו שום היגד אידיאולוגי. (ראה מערכה ראשונה, תחילת פרק 3).

– חושבים שלא ניתן לחקור את מציאות הבורא במתודה מדעית, ולכן אין אפשרות לאמת את קיומו.

אך האמת היא שהמתודה המדעית אינה ישימה בשאלת קיומה של מציאות הבורא, ולכן אין בסמכות המדע לאמת או להכחיש את קיומו. (ראה נספח 1, מערכה שניה ומערכה שלישית).

– מקובל לחשוב שהמדע מסביר את הטבע במלואו, ללא צורך לערב הסברים על טבעיים.

אך אמת היא שהמדע לא מספק הסבר שלם, אחדותי ועקבי, הקובע מה היא המציאות האמיתית. (ראה נספח 1, נספח 3, נספח 4, מערכה 3).

– מקובל שתאוריית האבולוציה היא עובדה מדעית.

אך האמת היא שהשערת האבולוציה אינה עובדה מדעית (ראה נספח 4, מערכה 2, פרק 5).

– מקובל לחשוב שקיים רק עולם של חומר, והתפיסה החומרנית נכונה. די בחוקי פיזיקה וכימיה כדי להבין את הטבע. 

אך האמת היא שאמיתת המטריאליזם לא הוכחה, לא בפילוסופיה ולא על ידי המדע. על בסיס הפיזיקליזם באופן עקרוני לא ניתן לחקור ולהבין את מוצא היקום ואת קיומה של התודעה האנושית – שני תחומים מרכזיים בהבנת העולם. (ראה נספח 1, מערכה ראשונה, פרק 3, מערכה שניה, פרק 2).

– מקובל לחשוב שאין מציאות רוחנית.

אך האמת היא שיש מציאות רוחנית. (ראה נספח 1 ונספח 2).

– מקובל לחשוב שלא ניתן לנהל דיון רציונלי בנושא של בריאה תבונית.

אך האמת היא שניתן לדון באופן רציונלי על בריאה תבונית ואף אפשר להעמיד תפיסה זו במבחן אימות והפרכה. (ראה מערכה 2, ומערכה 3).

– חושבים שאם נקבל את ההסבר של הבריאה התבונית נחזור לימי ביניים, ללא הישגי טכנולוגיה מודרנית.

אך האמת היא שלהצלחה טכנולוגית ולהתקדמות המדע אין כל קשר עם קביעת האמת על קיום הבורא. (ראה סיכום בסוף מערכה שניה).

– חושבים שההנחה שאכן קיים בורא לעולם, היא קץ המדע, ויש לוותר על חקירת הטבע.

אך האמת היא שלתואנה זו אין כל בסיס, לא בהיגיון ולא בעובדות. שום דבר מלבד תפיסת העולם האתאיסטי אינו מונע מאנשי המדע לבנות בנין מדעי ולפתח טכנולוגיות שונות על בסיס ההנחה שקיים בורא לעולם. (ראה מערכה שניה, פרק 1.5).

– מקובל לחשוב שהתורה היא אויב המדע.

אך האמת היא להיפך, התורה מצווה לאנושות לכבוש את העולם, ולצורך כך לעסוק במדע ולפתח טכנולוגיה. (ראה מערכה שניה, פרק 7).

– מקובל שהאתאיזם – השקפה רציונלית ומאומתת.

אך האמת היא שהאתאיזם היא השקפה בדויה שמנצלת את סמכות המדע כדי לכפות בכח את האידאולוגיה ואורח החיים החילוני על כל מי שלא סובר כמותם. הרושם שכביכול האתאיזם היא שיטה רציונלית ומאומתת, אינו אלא ערפל סמנטי שנוצר במוחם של אנשים כתוצאה מתעמולה מיומנת המתנהלת לאורך כל שנות חייהם. (ראה סיכום בסוף מערכה שלישית). 

יחשפו עוד שקרים רבים שהתווספו בכל שנות התעמולה האתאיסטיות.

אזהרה והמלצה

ספר זה דן בבירור אמיתת מציאות הבורא, נושא שאין דומה לו בעומקו מורכבותו והיקפו. לכן, אם חפץ אתה – קורא יקר, להבין נושא זה לאשורו, אל לך לצפות למלאכת קריאה מהירה וקלה, הקדש זמנך למאמץ עיוני ולקריאת הספר כולו באופן מסודר וממצה. קריאה סלקטיבית בספר זה אמנם יכולה לבאר נקודות מסוימות, אך היא אינה מאפשרת את תפיסתו הנכונה.

להבנת הספר נדרשת תפיסה עצמאית, חשיבה לוגית מופשטת, יכולת התבוננות לעומקם של דברים, אורך רוח לסיים את העיון בכל פרק עד סופו ולחבר את הפרקים יחד למערכה אחת, לא להסיק מסקנות עד סוף הספר והעיקר רצון עז לברר את האמת.  

חשוב להיצמד לסדר המומלץ לעיון בספר (ראה עמ' 10).

על המחבר

אשר קושניר, פיזיקאי בהשכלתו, חוקר ומרצה שנים רבות במגוון ארגונים שונים ללימודי יהדות: "ערכים", "נפש יהודי", "תולדות ישורון", "מקצה הארץ" ועוד. בוגר ישיבות "אור שמח", "מיר" ומסגרות נוספות. כאיש חינוך לימד שנים במכון לב, ישיבת "אשרי האיש" ועוד מוסדות שונים. גר בירושלים, נשוי לחיה, אב לילדים וסב לנכדים.